مجوزهای آموزشی

این مجموعه دارای مجوز از کمیته راهبری سازمان بورس برای کلیه دوره ها می باشد.

ارائه مدرک معتبر از سازمان بورس به کسانی که در هر یک از دوره ها شرکت می کنند.