بورس کالا

دریافت کد معاملاتی بورس کالا در اصفهان

 

اشخاص متقاضی برای انجام معامله در بورس کالای ایران در مرحله اول بایدکد بورسی دریافت نمایند. بر اساس ماده 4 دستورالعمل ثبت سفارش کالا مصوب 1386/2/9 و اصلاحیه های مورخ 1388/12/4 و 1389/6/27 روش و مدارک لازم بشرح زیر می باشد:

طبق ماده 4 كد مشتري بايستي قبلاً به درخواست مشتري توسط كارگزار از بورس اخذ شده باشد. شرايط اخذ كد مشتري به شرح زير مي باشد:

1-اخذ كد خريد كالا در بورس صرفاً توسط اشخاص حقوقي مجاز مي باشد. جهت اخذ كد مشتري كارگزاري بايستي مدارك زير را به بورس ارائه نمايد.كليه مدارك توسط كارگزار كنترل‌و ضمن تطبيق با اصل آن توسط كارگزار ممهور به مهر "برابر اصل"شده و به بورس ارائه مي‌گردد:

الف – فرم درخواست كد مشتري تكميل شده كه به تأييد كارگزار رسيده است؛

ب – كپي اساسنامة شركت؛

ج – كپي روزنامة رسمي آخرين تغييرات شركت؛

د – کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت؛

ه – اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی؛

و – صور تهاي مالي آخرين دورة مالي شركت به همراه آخرين گزارش حسابرس و بازرس قانوني؛

ز – كپي شناسنامة اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت؛

ح – ساير مدارك، مجوزها و مستندات مثبته در خصوص فعاليت مشتري در حوزه هاي مرتبط با كالاهاي پذيرفته شده حسب مصوبات؛ "كميتة پذيرش مشتري" كه طبق اين ضوابط در بورس تشكيل مي گردد.

2- بورس براساس مستندات فوق اقدام به ايجاد كد معاملاتي مينمايد. كدهاي معاملاتي صادره شامل انواع زير مي باشد:

−   كد معاملاتي عام: كد معاملاتي است كه جهت خريد و فروش كالا يا گروه كالايي خاصي ايجاد نشده و دارندة آن مجاز است به شرط عدم وجود محدوديت اعلامي جهت خريد كالا يا گروه كالايي خاصي در بورس، اقدام به خريد كلية كالاهاي پذيرفته شده در بورس نمايد.

−  كد معاملاتي خاص گروه كالا: كد معاملاتي است كه جهت خريد و فروش يك گروه كالاي خاص ايجاد شده و دارندة آن مجاز است به شرط عدم وجود محدودیت اعلامي جهت خريد يك كالاي خاص، از كلية كالاهاي پذيرفته شده آن گروه كالايي نيز خريد نمايد.

−  كد معاملاتي خاص كالا: كد معاملاتي است كه جهت خريد يك يا چند كالاي خاص ايجاد شده و دارندة آن مجاز است كالا يا كالاهاي خاص را نيز خريد نمايد.

3- بورس براي كلية اشخاص حقوقي كه فرم درخواست اخذ كد و مستندات مربوطه را ارائه می نمايند، كد عام ايجادمینماید . جهت صدور "كد معاملاتي خاص گروه كالا" و "كد معاملاتي خاص كالا"، درخواست مشتري به همراه مستندات ارائه شده توسط بورس به "  كميتة پذيرش مشتري" ارجاع و پس از تصويب كميته كد مورد نظر صادر مي گردد. زمان رسيدگي به درخواست های مشتريان توسط "  كميته پذيرش مشتري" حداكثر 15 روز كاري خواهد بود.

4- ضوابط اجرايي "كميتة پذيرش مشتري" از جمله تعداد و تركيب اعضاء، نحوة تشكيل، رسميت يافتن، اتخاذ تصميم و مدارك و مستندات مورد نياز كميته به تصويب هيأت مديرة بورس خواهد رسيد.

5- كميتة پذيرش مشتري مي تواند براي كدهاي معاملاتي خاص سقف خريد ساليانه تعيين نمايد، در اينصورت سقف خريد كد مذكور طي يكسال نمي تواند از ميزان تعيين شده توسط كميته بيشتر گردد. بورس موظف است محدوديت مذكور را در سامانة معاملاتي خود اعمال و رعايت آن را كنترل نمايد.

6- بورس براساس سوابق معاملاتي خريداران و نحوة ايفاي تعهدات و ارزش معاملات نكول شدة ايشان مي تواند محدوديت يا ممنوعیت هایی بر روي كدهاي معاملاتي اعمال نمايد. نحوه و شرايط ايجاد محدوديت يا ممنوعيت موضوع اين تبصره طبق ضوابطي است كه به تصويب هيأت مديرة بورس مي رسد.