خانم سولماز صفری

solmaz safari | LinkedIn

کارشناس آمار : دانشگاه اصفهان

کارشناس ارشد اقتصاد: دانشگاه الزهرا تهران

دکترای اقتصاد گرایش اقتصاد سنجی: دانشگاه سمنان

مدرس دانشگاه

مدرس تحلیل بنیادین سهام

پژوهشگر بازار سرمایه

عضو انجمن مهندسی مالی ایران

داور مجلات مدلسازی اقتصاد سنجی، مدلسازی ریسک و مهندسی مالی 

عناوین مقاله های علمی پژوهشی، کنفرانسها

 

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده بورس رویکرد رگرسیون گارچ فازی بوت اسنرپ. فصلنامه علمی پژوهشی وزارت علوم. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار .سال پنجم / شماره سیزدهم/بهار 1391(مقاله استخراج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد)

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده بورس رویکرد رگرسیون LMS - مجله علمی پژوهشی وزارت علوم . دانش سرمایه گذاری سال 1391 .

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده بورس رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا1393. (مقاله استخراج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد)

بررسی رفتار دوره ای ماهانه سهام در بورس تهران . رویکرد بلوک متحرک بوت استرپ. فصلنامه علمی پژوهشی وزارت علوم. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار.1393

ارتباط توهم مالی و اقتصاد سایه‌ای در ایران، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، دوره 24، شماره 78، 1395.

مدل سازي معماي صرف سهام توسط منطق فازي: شواهدي از ايران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 35، پاییز 1395. (استخراج از رساله دکترا)

اثر تغییر رژیم مالی و اقتصادی بر معمای صرف سهام در چارچوب منطق فازی: شواهدی از ایران، دانش سرمایه‌گذاری،  پاییز 1396. (استخراج از رساله دکترا).

بررسی صرف سهام در چهارچوب مدل عادات با توابع واکنش فازی: شواهدی از ایران، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،  فروردین 1397. (استخراج از رساله دکترا)

اثر تورم و رژیم‌های مصرف بر معمای صرف سهام (رهیافت گارچ چند متغیره فازی)، در مراحل داوری در فصلنامه مدلسازی اقتصادی، استخراج از رساله دکترا.

شبیه سازی بوت استرپ در سبد سهام. ( سخنرانی) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها. دانشگاه سمنان1391

فازی سازی متغیرهای مجازی و کاربرد آن در مدلسازی اثرات تقویمی- سخنرانی در سیزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی دانشگاه آزاد قزوین- 6 شهریور 1392

تحلیل معمای صرف سهام و بررسی مشکلات تخمین ضریب ریسک‌گریزی در بازار سهام تهران، چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، سال هفتم، شماره 19، 1396

کاربرد سیستم فازی در اقتصاد سنجی- ارائه شفاهی در چهاردهمین کنفرانس سیستمهای فازی دانشگاه سهند تبریز - مرداد ماه 1393

Estimation of Seigniorage Laffer Curve in IRAN: A Fuzzy c-Means Clustering Framework,Journal of money and economy, 9(1), 2014.

Examination‌ of Equity Premium Puzzle by Consumption Capital Asset Pricing Model with Fuzzy Nested Regimes: Evidence from Iran, International Journal of Finance & Managerial Accounting.(2017).

A new method for fuzzification of nested dummy variables by fuzzy clustering membership functions and its application in financial economy, Iranian Journal of Fuzzy Systems, (ISI). 2018.

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.